logo
logo

بام صفی آباد میزبان نورآورانی ها

102 جراحی چشم
3,809 معاینه چشم پزشکی
1,390 اهدا عینک
1,304 درمان دندان پزشکی
چشم پزشکان و دندان پزشکان خراسانی با حضور در بام صفی آباد خراسان شمالی به نیازهای درمانی اهالی محروم این منطقه لبیک گفتند. این ماموریت از 2 تیر 97 آغاز و بمدت 58 روز ادامه داشت.