logo
logo

معاینه چشم در خیریه پرتو

0 جراحی چشم
225 معاینه چشم پزشکی
0 اهدا عینک
0 درمان دندان پزشکی

تیم چشم پزشکی نورآوران سلامت با حضور در موسسه خیریه کودکان کار پرتو خدمات بینایی سنجی و معاینه چشم پزشکی ارائه داد. این ماموریت از 18 فروردین 97 بمدت 37 روز انجام شد. در این خیریه با همکاری سمن های فعال در حوزه کودک، به کودکان بازمانده از تحصیل و کودکان کار و خیابان خدمات علمی، آموزشی، مددکاری، روان شناختی و بهداشتی و درمانی ارائه می شود.