logo
logo

دانش میزبان نورآوران شرق

0 جراحی چشم
814 معاینه چشم پزشکی
224 اهدا عینک
783 درمان دندان پزشکی
مدرسه دانش از 17 آذر 97 بمدت 42 روز میزبان تیم های چشم پزشکی و دندان پزشکی نورآوران سلامت شعبه شرق بود. در این ماموریت دانش آموزان بی بضاعت محدوده اجرایی اداره کل آموزش و پرورش ناحیه هفت خراسان رضوی و دیگر مددجویان مناطق تابعه تحت درمان رایگان قرار گرفتند.