logo
logo

چند متخصص به نردین اعزام شدند

تیم پزشکی نورآوران سلامت که از تاریخ 17 مرداد ماه کار خود را در منطقه نردین شروع کردند به نیمه های راه نزدیک شده است که در این مدت بیش از 50 متخصص به منطقه اعزام شده اند