logo
logo

کارنامه اولین تیم جراحی در نردین

اولین گروه جراحی که از تاریخ 18 شهریور ماه به منطقه اعزام شدند در مدت دو روز حضور 83 نفر از افراد منطقه نردین را مورد عمل جراحی قرار دادند که مسئولیت این عمل بر عهده آقای دکتر خداپرست و هاشمیان بوده است.