logo
logo

حضور خیرین عینک در نردین

گروه خیر عینک که از ابتدای سفر های نورآوران مسئولیت اهداء عینک به نیاز مندان را به طور خود جوش به عهده داشته اند در این سفر هم همراه نورآوران بوده و در منطقه نردین حضور پیدا کرده اند