logo
logo

مروری بر عمل های جراحی تازه کند

نوراوران سامت که از تاریخ  30تیر ماه کار خود را در منطقه آغاز نموه است تا کنون سه دوره جراحی در منطقه برگزار نموده است که در این مدت 221 نفر از افراد این منطقه تحت جراحی قرار گرفته اند.